Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki dostępu i korzystanie ze strony internetowej Arwii Scalp, zwany będzie dalej „Ogólne warunki”.
 2. Strona internetowa (z wyłączeniem stron zewnętrznych, do których prowadzą zamieszczone na niniejszej stronie linki) jest prowadzona przez firmę ARWII SCALP – AGNIESZKA TARASIUK-WILCZEWSKA z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Feliksa Wrobela 22/U1, 30-798 Kraków wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6792999524, REGON: 385729978, zwaną dalej „Właścicielem”.
 3. Użytkownik wchodząc na stronę internetową, zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Ogólnych warunków, bez ograniczeń i zastrzeżeń.
 4. Jeśli nie stwierdzono inaczej, firma ARWII SCALP – AGNIESZKA TARASIUK-WILCZEWSKA lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej wszystkich materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.
 5. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na stronie internetowej należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych.
 6. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości niniejszej strony internetowej, utworów, wideo lub informacji, jak również ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu niniejszej strony internetowej, gdyż takie działanie może naruszać między innymi prawa autorskie.
 7. Pytania lub uwagi dotyczące strony internetowej można zgłaszać na następujący adres email: arwiiscalp@gmail.com

II. Definicje

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – kwestionariusz dostępny na stronie internetowej, który umożliwia natychmiastowe wysyłanie wiadomości do Właściciela niniejszej strony internetowej;
 2. PRAWO WŁAŚCIWE – do celów realizacji Ogólnych warunków zastosowanie ma prawo polskie;
 3. STRONA INTERNETOWA – narzędzie, o nazwie: www.arwiiscalp.com, służące do świadczenia usług elektronicznych;
 4. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej;
 5. WARUNKI – zbiór wszystkich postanowień, w tym niniejszych Ogólnych warunków, zasad polityki prywatności, plików cookies oraz wszelkich innych warunków, znajdujących się na stronie internetowej, które dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji.
 6. WŁAŚCICIEL – podmiot prowadzący oraz udostępniający niniejszą stronę internetową, którego dane zostały wymienione w punkcie drugim, paragrafu pierwszego.

III. Zakres warunków

 1. Właściciel zapewnia dostęp do zawartości strony internetowej, zgodnie z poniższymi Ogólnymi warunkami.
 2. Zawartość i dane publikowane na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacji dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych na stronie internetowej, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na Ogólne warunki.

IV. Zasady korzystania ze strony internetowej

 1. Strona internetowa oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, związanymi z ochroną własności intelektualnej.
 2. Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej jedynie po akceptacji warunków niniejszego regulaminu, stosując się do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego.
 3. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do materiałów dostępnych na stronie internetowej na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Zabrania się:
  1. korzystania ze strony internetowej w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, albo też zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu,
  2. kopiowania lub ponownego publikowania materiałów umieszczonych na stronie internetowej;
  3. sprzedaży, wypożyczania lub udzielania sublicencji na materiały zamieszczone na stronie internetowej;
  4. odtwarzania, powielania lub kopiowania materiałów zamieszczonych na stronie internetowej;
  5. ponownego rozpowszechniania treści zamieszczonych na stronie internetowej.
 5. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień Właściciela, Użytkownik nie może:
  1. wykorzystywać (kopii lub części) tejże strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
  2. modyfikować (kopii lub części) tejże strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. strony internetowe osób trzecich, artykuły, blogi, inne dokumenty w formie papierowej lub elektronicznej).

V. Pliki cookie

 1. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, aby spersonalizować doświadczenia online naszych odbiorców. Wchodząc na tę stronę internetową, wyrażasz zgodę na używanie wymaganych plików cookie.
 2. Pliki cookie to fragmenty informacji zawierające unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkowania, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie powalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównych zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
 3. Wszystkie pliki cookie, występujące zgodnie z prawem na stronie internetowej, są ustalone przez Właściciela.
 4. Wszystkie pliki cookie, używane przez niniejsza stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 5. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do zbierania, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych lub marketingowych związanych z prowadzaniem niniejszej strony internetowej. Użytkownik ma prawo zaakceptować lub odmówić zaakceptowania opcjonalnych plików cookie.
 6. Niektóre pliki są wymagane i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Tego typu pliki cookie nie wymagają zgody, ponieważ są aktywne przez cały czas.
 7. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookie może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

VI. Wtyczki portali społecznościowych

 1. Właściciel strony internetowej może używać wtyczek (plugin) portali społecznościowych (np. Facebook, Instargram, LinkedIn, itd.).
 2. Wtyczki do portali społecznościowych można zidentyfikować po ikonach służących do udostępniania informacji na danej platformie.
 3. Wtyczki bezpośrednio połączą się z profilem Właściciela na serwerze danego portalu społecznościowego. Portal ten może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził stronę internetową ze swojego adresu IP.

VII. Linki zewnętrzne

 1. Odnośniki do innych stron, znajdujące się na niniejszej stronie internetowej są podane wyłącznie w celach informacyjnych.
 2. Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych witrynach, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.

VIII. Formularz kontaktowy

 1. Użytkownik może wpisać swoje dane kontaktowe, wypełniając specjalny formularz przewidziany do kontaktu z Właścicielem, treść wiadomości i akceptując ich wysyłkę do Właściciela.
 2. Pozostawienie danych kontaktowych oznacza, że użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez Właściciela podanych w Formularzu Kontaktowym danych osobowych. Właściciel będzie mógł użyć podanych danych kontaktowych, w celu wysłania ofert lub nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.

IX. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Strona internetowa nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów czy złośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania lub jakości.
 2. Strona internetowa nie zapewnia żadnej rękojmi, wyraźnej lub dorozumianej, w tym gwarancji przydatności handlowej.
 3. Użytkownik korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej wykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze, moralne, lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu zaniedbań, w tym między innymi za utratę danych lub usług.
 4. Strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczone na stronie internetowej zamieszczone przez nieuprawnione do tego osoby trzecie.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane na stronie internetowej, ani też nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa komunikacji prowadzonych za pomocą strony internetowej.
 6. Pomimo podejmowania przez Właściciela starań, w kwestii zapewnienia aktualności oraz dokładności informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej, mogą pojawić się niezamierzone przez Właściciela błędy, które Użytkownik, po ich wykryciu, proszony jest zgłaszać Właścicielowi.
 7. Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, obejmując każdy typ istniejącej odpowiedzialności między innymi odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej i każdej innej przewidzianej w polskim prawie.

X. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel w pełni szanuje prywatność Użytkowników. Szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych informacji, jak również sytuacji, w których Właściciel może je ujawniać, znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.
 2. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszych Ogólnych warunków, w dowolnym momencie ich obowiązywania, zamieszczając ich zaktualizowana wersję na stronie internetowej, które zaczynają obowiązywać Użytkowników od momentu ich publikacji, chyba że inaczej wskazano w zmodyfikowanych Ogólnych warunkach.
 3. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z modyfikacjami Ogólnych warunków, o czym Właściciel poinformuje go, wysyłając do Niego wiadomość lub komunikat o zmianach Ogólnych warunków do zaakceptowania.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w drodze postępowania polubownego lub mediacyjnego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Właściciela.